Gwarancja jakości

Aby móc efektywnie realizować politykę jakości, stosujemy następujące rozwiązania:

  • System zarządzania jakością, zgodny z ISO 9001:2015,
  • Failure Prevention Program - zapobieganie wykonania wyrobu niezgodnego,
  • SMED - Single Minute Exchange of Die, to wymiana narzędzia w ciągu jednocyfrowej liczby minut; metoda diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym. Kluczową kwestią stosowania metod usprawniania procesów produkcyjnych (np. SMED) oraz metod zarządzania zapasami produkcyjnymi (np. JIT) jest znalezienie optimum kosztów produkcji. Opóźnienia zaplanowanego procesu produkcyjnego często wynikają z awarii maszyn i urządzeń. W dodatku pojawiają się opóźnienia spowodowane reprodukcją systemu planowania, który nie reaguje na środowisko z planowanym horyzontem, który jest mierzony nie w godzinach a raczej w tygodniach. W związku z tym wdrożenie powszechnej metody planowania i kontroli produkcji - Just In time wymaga strategii minimalizacji ryzyka przy współpracy z SMED, KANBAN.
  • 5S - odnosi się do pięciu japońskich słów, które charakteryzują podejście do organizacji i zarządzania miejscem pracy oraz procesem pracy, zmierzającym do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych. W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzacje utrzymywania porządku w miejscu pracy.
  • Kaizen - ciągłe doskonalenie. KAIZEN to wywodząca się z Japonii filozofia, która została rozwinięta do skutecznych metod doskonalenia procesów zarządzania. KAIZEN to praktyka biznesu, której podstawową zasadą jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. Choć KAIZEN uznaje się za filozofię – gdyż przede wszystkim zmienia sposób myślenia – to w praktyce wdrożeń jest to zbiór „twardych” i skutecznych narzędzi wprowadzania wprowadzania i utrzymania zmian w procesach i zasobach organizacji,
  • Program optymalizacji kosztów narzędziowych – autorski program, który w oparciu o gromadzone dane dotyczące żywotności narzędzi skrawających ich kosztu oraz kosztu przestawień/wymiany narządzi będzie pomagał optymalizować koszty narzędziowe.
  • Failure Prevention Program - (program zapobiegania wadom), polegającego na systematycznej kontroli parametrów procesu produkcyjnego poprzez badanie wskaźników Cp oraz Cpk (odchylenie wymiarów rzeczywistych od wartości nominalnej oraz ich rozkład w polu tolerancji), pozwoli reagować odpowiednio wcześniej tak aby nie dopuścić do wytworzenia detalu wadliwego. To rozwiązanie wraz ze skuteczną kontrolą ostateczną wyrobu, pozwoli zagwarantować 100 % zgodność detali ze specyfikacją Klienta.
  • Autonomous maintenance - Autonomiczne Utrzymanie Ruchu jest narzędziem łączącym produkcję i utrzymanie ruchu przez wspólną odpowiedzialność za utrzymanie parku maszynowego.