Firma WIBE Dominik Będziak realizuje projekt pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacji procesowej w zakresie produkcji sprzęgów kolejowych oraz metalowych uszczelnień do wałów przez firmę WIBE Dominik Będziak” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Priorytet Inwestycyjny: 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (...) Cel szczegółowy: zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Schemat: stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R

Celem projektu jest utworzenie infrastruktury w celu przeprowadzenia prac B+R na potrzebę wdrożenia innowacji procesowej w produkcji metalowych uszczelnień do wałów (zmiana technologii, zmiana rodzaju materiału bazowego, zmiana gatunku materiału bazowego oraz narzędzi obróbczych) oraz elementów do sprzęgów kolejowych (dobór technologii, materiału i narzędzi celem zmniejszeniu odpadowości w procesie produkcji).

Planowane Efekty to wdrożenie w firmie WIBE Dominik Będziak innowacyjnych rozwiązań

Wartość całkowita projektu według umowy to to 3 509 794 ,75 zł

Dofinansowanie Funduszy Europejskich według umowy to 1 284 071,25 zł